Logistik och marknadsföring

Logistik och marknadsföring är båda viktiga delar av ett företags verksamhet. Med logistik kontrolleras och leds materialflöden samt monetära flöden för att täcka företagets behov av varor och gods. Marknadsföring är olika aktiviteter som utförs för att fånga kundernas intresse, där företaget skapar värde och bygger starka kundrelationer.

Vanligt förekommande inom lager är pick to light som är en plocklösning där digitala displayer, lampor och TV-skärmar används för att snabba på och underlätta plockprocessen. När operatören står vid en anvisad hylla möts hen av en lampa som lyser. På en display visas det antal som operatören ska plocka på lagret. Den upplysta knappen kan med ett klick kvittera plocket och det sker en omedelbar kommunikation med det överliggande systemet att plocket är genomfört. På detta sätt underlättar pick to light verksamhetens logistik.

Målgruppsanpassad marknadsföring

Marknadsföring bör alltid anpassas efter målgruppen. Det kan vara svårt att sälja en tjänst eller produkt till en alltför stor målgrupp, och statistik samt marknadsundersökningar är därför viktiga verktyg. Sociala medier kan användas för reklam som specifikt når rätt målgrupp, vilket har störst chans att lyckas med ett grundligt förarbete.

Koppling mellan logistik och IT

I och med den ökande digitaliseringen i samhället har logistik och IT blivit mer och mer sammankopplat. Företag har ofta sin tillverkning och lager på olika geografiska platser vilket har skapat ett stort behov av IT för kontroll och kommunikation. Ett välfungerande affärssystem synliggör den logistiska verksamheten både inom och utanför företaget. Detta gör planering av transporter och produktion mycket enklare att genomföra.